Sjørring Gymnastikforening

Om foreningen


Vedtægterne for

Sjørring Gymnastikforening
 

(pr. generalforsamling 2008)

§ 1.

Stk. 1 Foreningens navn er Sjørring Gymnastikforening, og har hjemsted i Thisted kommune.

Stk. 2 Foreningen er medlem af DGI.

§ 2.

Foreningens formål er at fremme sammenhold og fællesskabfølelsen mellem unge og ældre.

Derudoverdygtiggørelse af såvel instruktører som udøvere.

Dette søges nået gennem gymnastik, svømning og andet kulturelt arbejde.

§ 3.

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

§ 4.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i januar eller februar og annonceres 14 dage før.

Stk 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 14 år, samt bestyrelsen.

Stk 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabaflæggelse.

4. Valg af bestyrelse.

5. Valg af suppleanter.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

§ 5

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når 1/4 af foreningens medlemmer eller 3

bestyrelsesmedlemmer eller formanden kræver det.

Stk. 2 Der skal annonceres 14 dage før.

§ 6

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for en

periode på 2 år.

Hvert år er der henholdsvis 2 eller 3 medlemmer på valg.

Stk. 2. Valbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år. Dog skal formanden og kasseren være fyldt

18 år.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasser og sekretær, dog kan kasseren vælges udenfor

bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger selv forretningsorden for sine møder, og kan nedsætte de for arbejdet

nødvendige udvalg.

Stk. 5. Der vælges 2 revisorer uden for bestyrelsen. De vælges for 2 år og er på valg skiftevis.

§ 7

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de valgte revisor, der i løbet af året foretager mindst 1 uanmeldt kasseeftersyn.

§ 8

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem i

foreningen.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler

foreningen.

§ 9

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages på genralforsamlingen.

Stk. 2. Til vedtægtændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger med

minimum 8 dages

mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder forenings aktiver almennyttige formål.

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Sjørring Gymnastikforening | Gl. Sjørringvej 23 | 7700 Thisted | Tlf: +45 61689976